Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zasady wjazdu do Polski-obywatele państw UE

Zasady przekroczenia polskiej granicy zostały uregulowane odrębnie w stosunku do cudzoziemców – obywateli UE oraz cudzoziemców posiadających obywatelstwo państw spoza UE.

Cudzoziemiec – obywatel UE
może wjechać i przebywać na terytorium Polski do 3-ech miesięcy na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz obywatelstwo. Może to być paszport albo dokument tożsamości (ID).(na temat legalizacji pobytu trwającego dłużej niż 3 miesiące zobacz w rozdziale: Legalizacja pobytu w Polsce).

Członek rodziny cudzoziemca – obywatela UE
, który jednak sam tego obywatelstwa nie posiada, przy wjeździe na terytorium Polski powinien posiadać ważny dokument podróży (paszport) oraz wizę (jeśli jest wymagana). Z obowiązku posiadania wizy zwolniony będzie jednak cudzoziemiec (członek rodziny obywatela UE) jeśli:

  • jest obywatelem państw, co do których stosuje się częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku wizowego; aktualna lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz dostępna jest na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  • jest to osoba dysponująca innym, wydanym przez państwo członkowskie UE dokumentem, dającym prawo do pobytu (czasowego lub stałego) na terytorium tego państwa członkowskiego (chodzi tutaj o dokument, który odpowiada polskiej karcie pobytu członka rodziny obywatela UE lub polskiej karcie stałego pobytu członka rodziny obywatela UE). Więcej na temat polskich kart pobytu zobacz w rozdziale Legalizacja pobytu w Polsce;
  • jest to osoba posiadająca ważną kartę pobytu wydaną przez władzę państwa polskiego. Więcej informacji na temat kart pobytu znajdziesz w rozdziale: Legalizacja pobytu w Polsce.
 
 
Podrozdziały