Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Utrata obywatelstwa przez nabycie obywatelstwa obcego państwa

W dniu 19 stycznia 1951 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim, która w odmienny sposób regulowała skutki nabycia obywatelstwa obcego państwa w porównaniu z poprzednią ustawą z 1920 r. Zgodnie z art. 11 nowej ustawy polski obywatel tracił polskie obywatelstwo wskutek nabycia obywatelstwa obcego państwa tylko po uzyskaniu zgody polskich władz. Zgodę wydawał organ zwany Radą Państwa.
Aby mogło więc dojść do utraty polskiego obywatelstwa musiały być spełnione łącznie dwa warunki:

  • polski obywatel nabył obywatelstwo obcego państwa oraz
  • uzyskał na to zgodę polskich władz (Rady Państwa).

Jak widać samo nabycie obcego obywatelstwa nie powodowało więc utraty polskiego obywatelstwa. Oprócz tego polski obywatel musiał jeszcze wystąpić do polskich władz z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie obcego obywatelstwa.

Zezwolenie Rady Państwa na zmianę obywatelstwa udzielone rodzicom rozciągało się na dzieci, pozostające pod ich władzą rodzicielską co było równoznaczne z utratą przez nie polskiego obywatelstwa. Jednakże dzieci w wieku powyżej trzynastu lat musiały dodatkowo wyrazić zgodę na to aby udzielone rodzicom zezwolenie na zmianę obywatelstwa objęło również ich. W razie braku takiej zgody dzieci zachowywały polskie obywatelstwo.
Z kolei, gdy zezwolenie na zmianę obywatelstwa, zostało udzielone tylko jednemu z rodziców, wówczas rozciągało się na dzieci, pozostające pod jego władzą rodzicielską, pod warunkiem, że:

  • drugie z rodziców nie było obywatelem polskim albo
  • drugie z rodziców, będąc obywatelem polskim, wyraziło przed właściwą władzą zgodę na zmianę obywatelstwa dzieci.

Jeżeli jednak drugie z rodziców (obywatel polski) sprzeciwiało się zmianie obywatelstwa dla dzieci lub gdy rodzice z innych przyczyn nie mogli dojść do porozumienia – o nabyciu obcego obywatelstwa przez dzieci decydował polski sąd. 

Powyższe zasady dotyczące utraty polskiego obywatelstwa zostały przyjęte (z drobnymi zmianami) w ostatniej, aktualnie obowiązującej ustawie o obywatelstwie polskim z 1962 r. i obowiązywały do końca 1998 r. Od dnia 1 stycznia 1999 r. nabycie obcego obywatelstwa nie skutkowało już utratą polskiego obywatelstwa. Więcej na ten temat w rozdziale Zasady obowiązujące od 1 stycznia 1999 r.